Terms & Conditions -Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de aanbiedingen van Rocket Garage Amsterdam en opdrachten aan en overeenkomsten met de modellen van Rocket garage Amsterdam.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden, in alle gevallen waarin een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en model(len) van Rocket Garage Amsterdam, onderstaande boekingsvoorwaarden en accepteert opdrachtgever dat deze boekingsvoorwaarden prevaleren ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert.

Artikel 2. Boekingen
1. Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Rocket Garage Amsterdam benadrukt dat zij geen partij is bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en model en ook nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor een toerekenbare tekortkoming door het model in de uitvoering ervan.
2. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Rocket Garage Amsterdam met het model verbindt (hierna ‘boeken’) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (hierna ‘factuurbedrag’). Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (hierna ‘boekingsdatum’) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Rocket Garage Amsterdam voor verleende diensten door model en Rocket Garage. Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door Rocket Garage Amsterdam gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf als de toeslagen.
3. De boeking wordt bevestigd middels een door Rocket Garage Amsterdam opgestelde e-mail aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze boekingsbevestigings e-mail vóór aanvang van het tijdstip van de boeking, per e-mail, voor akkoord te bevestigen.

Artikel 3. Opties
Het model kan via Rocket Garage Amsterdam aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (verder ’optie’) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om
de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

Artikel 4. Tarieven
1. De diensten van een model verstrekt door Rocket Garage Amsterdam aan de opdrachtgever worden vastgesteld door Rocket Garage en berekend op basis van een uur, dagdeel of dagtarief. 2 Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief een agencyfee en omzetbelasting. Rocket Garage Amsterdam berekent een agencyfee van 20% over de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, en bijzondere toeslagen inclusief de reistijd van het model.
3. De som van de in het vorige lid genoemde bedragen is het totaal van de door opdrachtgever verschuldigde tarieven plus eventuele toeslagen en vormt, tezamen met het wettelijk verplicht daarover te berekenen percentage aan omzetbelasting, het factuurbedrag.
4. De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten uitgedrukt in:
• Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever;
• Dagdeel tarief: een dagdeel bestaat uit 4 uur (filmopnamen 5 uur) en dient in ieder geval te eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur;
• Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van € 25,= berekend.
5. Doorpas en repetities: In geval van een doorpas voorafgaand aan een boeking wordt voor de eerste twee uur 50% van het overeengekomen uurtarief voor de boeking in rekening gebracht; daarna geldt het normale boekingstarief per uur.
6. Casting: Wanneer modellen worden gevraagd voor een casting zijn daaraan slechts de reiskosten van het model verbonden, tenzij meer dan vijf modellen worden gevraagd. In dat geval worden administratiekosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7. Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 5 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 6 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.
8. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Rocket Garage Amsterdam wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 5. Toeslagen
1. In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de gepubliceerde standaardtarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:
• Voor werkzaamheden tussen 24.00 en 8.00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaardtarief;
• Bij naaktopnamen gelden toeslagen die nader worden bepaald door Rocket Garage Amsterdam;
• Voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;
• Voor gebruik in andere landen tarieven op aanvraag;
• Voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays etc.: tarieven op aanvraag;
• Voor commercials op de Nederlandse zenders, zoals RTL 4, 5, 7, Net 5, TMF, SBS 6, Veronica en buitenlandse zenders tarieven op aanvraag;
• Indien de onder artikel 4 lid 7 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode;
• Indien de onder artikel 4 lid 7 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;
• Indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.
2. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Rocket Garage Amsterdam wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 6. Bijzondere toeslagen
1. Voor de afwijkingen van het gebruik als genoemd in artikel 4 lid 7 en/of artikel 5, moeten terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via Rocket Garage). Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:
• Cd-hoezen, boekomslagen, kalenders, stickers, displays etc.;
• Verpakkingen;
• Bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen;
• Video/tv/film/CD-I opnamen, of andere nieuwe opnamemedia; bij de voor tv-
commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag enkel, indien deze afwijkt van hetgeen in artikel 4 lid 1 onder f staat vermeld;
• Live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor tv/video bestemd;
• Exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst;
• Campagnes langer dan 12 maanden;
• Internet;
• Hierboven niet genoemde media/tot op heden nog onbekende media;
• Meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking in een tv-commercial;
• Omzetting van het ene medium in een ander medium;
• Meer dan één onderwerp van het materiaal.
2. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Rocket Garage Amsterdam wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model (via Rocket Garage Amsterdam).

Artikel 7. Reizen
1. Voor de reistijd, te berekenen vanaf Amsterdam centrum naar de opnamelocatie, wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar hele uren. Bij een hele dagboeking wordt bij boekingen binnen de gemeente Amsterdam geen reistijd in rekening gebracht.
2. Indien de werkzaamheden van een model plaatsvinden buiten de gemeente Amsterdam, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas van de NS, althans in geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed; althans in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.
3. Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen voor aanvang van de reis door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
4. Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Betalingen
1. Rocket Garage Amsterdam factureert de opdrachtgever namens het model en int namens het model de door opdrachtgever aan het model verschuldigde betaling.
2. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuur- bedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Rocket Garage Amsterdam, rekeningnummer NLRABO 0152911480 onder vermelding van het factuurnummer.
3. Ingeval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden - onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 - de buitengerechtelijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.
4. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken, zijn het model en/of Rocket Garage Amsterdam onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.
5. Alle kosten welke door het model en/of Rocket Garage Amsterdam worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Rocket Garage Amsterdam, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke(incasso) kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.
6. Indien er door het model en/of Rocket Garage Amsterdam kosten, (buiten) gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.
8. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

Artikel 9. ‘Mooi weer’ boekingen
1. Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder ‘mooi-weer boeking’), dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd.
2. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 10. Annuleringen
1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.
2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn

Artikel 11. Boetebeding
Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 4, 5 en 6 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en Rocket Garage Amsterdam een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Rocket Garage Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever ten gevolge van verwijtbare niet-behoorlijke uitvoering van de opdracht door Rocket Garage Amsterdam tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar ter zake uitkeert.
2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als in lid 1 bepaald is steeds dat Rocket Garage Amsterdam na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen door opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
3. Opdrachtgever vrijwaart Rocket Garage Amsterdam tegen aanspraken van derden, in het bijzonder tegen aanspraken van het model wegens schade geleden door het model op de locatie waar uitvoering gegeven wordt aan de opdracht. Onder locatie wordt voor deze bepaling bedoeld de plaats waar wordt gefotografeerd, gefilmd of anderszins opnamen gemaakt.

Artikel 13. Derden
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeen komst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande, schriftelijke toestemming (via Rocket Garage Amsterdam ).
2. Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.
3. Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van lid 1.
4. Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derde te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever
gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.
5. Alle betalingen van de boetes verlopen via Rocket Garage Amsterdam die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.
Artikel 14. Geschillenregeling
Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model gesloten (boekings)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15. Wijzigingen
Het staat Rocket Garage Amsterdam vrij om deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te wijzigen.

Rocket Garage Amsterdam, namens de modellen.